Volume 51, Issue 9

September 2023

Impact of subordinates’ creativity on supervisor undermining: A social dominance perspective

Min Zhang, Zhihong Chen, Jinyu Zhang, Lijing Zhao, Xufan Zhang, Jiarong Qian
Download PDF
Open Access