Volume 51, Issue 7

July 2023

Heterogeneity of personality and cognitive ability: Effects on flight team performance

Duoduo Hui, Lili Zhang, Meiqing Huang, Weitao Dang, Shan Cheng, Kaiwen Xiong, TaiHui Zhang, Wendong Hu, Jin Ma