Volume 48, Issue 10

October 2020

The effects of optimism on self-framing and risky decision making

Ran Zhang, Luming Zhao, Lin Wu, Hongxu Chen, Gaoxing Zhou, Xiaoqing Zhang, Peng Fang, Xufeng Liu