Volume 46, Issue 8

August 2018

Confirmatory factor analysis of the Beck Anxiety Inventory among Chinese postgraduates

Yicheng Zhou, Jing An, Mingwang Cheng, Liying Sheng, Guoqiang Rui, Mamubieke Mahefuzha, Jun Yao