Volume 41, Issue 8

September 2013

Money-primed reactance does not help ensure autonomy

Yu Shi, Zeng Xianglong, Chenyue Wang, Henry Chen, Liu Xiangping