Volume 51, Issue 4

April 2023

Impact of negative life events on adolescent suicide attempts: A moderated mediation analysis

Xiuli Zhao, Junguo Feng, Xiongfei Chen, Zaoming Ma, Zhongwei Chen, Libing Zhang, Menghua Li, Sanmei Wu, Xiaofei Chen