Volume 50, Issue 11

November 2022

Reliability and validity of a Chinese version of the State Feelings of Fat Scale

Weizhuo Yuan, Yuan Jiang, Xuan Zhou, Qiuying Lin, Chunchun Chen, Yuxi Lu, Yinji Pu, Junxiao Gui