Volume 49, Issue 4

April 2021

Effects of meaning in life on subjective well-being: The mediating role of self-efficacy

Xiuchao Wang, Jiaxi Zhang, Shengjun Wu, Wei Xiao, Ziwei Wang, Fengzhan Li, Xufeng Liu, Danmin Miao