Volume 49, Issue 1

January 2021

The role of character positional frequency in oral reading: A developmental study

Kunyu Lian, Jie Ma, Feifei Liang, Ling Wei, Shuwei Zhang, Yingying Wu, Xuejun Bai, Rong Lian