Volume 48, Issue 5

May 2020

Brand image and customer loyalty: Transmitting roles of cognitive and affective brand trust

Liang Huang, Muning Wang, Zhiling Chen, Benchi Deng, Wenfeng Huang
Download PDF
Open Access

Negative life events and mood states: Emotional resilience as mediator and moderator

Zhizhuan Li, Jianxiang Zha, Pengcheng Zhang, Chenyu Shangguan, Xia Wang, Jiamei Lu, Min Zhang