Volume 47, Issue 6

June 2019

Transactional leadership and employee safety behavior: Impact of safety climate and psychological empowerment

Xiaohua Bian, Yueyi Sun, Zhihong Zuo, Juzhe Xi, Yilin Xiao, Dawei Wang, Guangxing Xu
Download PDF
Open Access

Spa hotels: Factors promoting wellness travelers’ postpurchase behavior

Heesup Han, Pham Thi Mai Thuong, Kiattipoom Kiatkawsin, Hyungseo Bobby Ryu, Jinkyung (Jenny) Kim, Wansoo Kim