Volume 46, Issue 9

September 2018

Confirmatory factor analysis of the Beck Anxiety Inventory among earthquake survivors in China

Jing An, Minjiang Yu, Mingwang Cheng, Guoshen Chen, Guoqiang  Rui, Tan Li, Chunyu Yang