Volume 45, Issue 2

March 2017

Establishing Chinese middle-school students’ mental-health norms with the Symptom Check List-90-R

Yulan Yu, Xudong Zhao, Chonghua Wan, Chuanzhi Xu, Lei Shang, Yuhong Yao, Shaojiang Miao, Ying Liu