Volume 44, Issue 4

May 2016

Affect heuristic as a function of trust in risk communication

Lin Wu, Jing Lin, Jing Liu, Shuo-Feng Chang, Yuan-Yuan Wang, Zhi-Jun Liu