Volume 43, Issue 3

April 2015

From anger to attribution: Could attention be a bridge?

Xiaofan Peng, Maoyang Zhang, Dajun Zhang, Deguang Xie, Yusheng Guan