Volume 39, Issue 5

June 2011

Development of the Acute Stress Response Scale

Yebing Yang, Jingjing Tang, Yuan Jiang, Xufeng Liu, Yunfeng Sun, Xia Zhu, Danmin Miao