Volume 37, Issue 3

April 2009

HIV/AIDS-related sexual risk behaviors in male rural-to-urban migrants in China

Tingzhong Yang, Wei Wang, Abu Saleh Abdullah, Jennifer Beard, Chengjian Cao, Mowei Shen