Volume 36, Issue 4

May 2008

Correlates of suicide risk among secondary school students in Cape Town

Karl Peltzer, Sharon Kleintjes, Brian Van Wyk, Elaine A. Thompson, Teresa-Ann Mashego

Parental rearing attitudes and health-related lifestyle of university students

Masahiro Toda, Tomoko Kawai, Keiko Takeo, Kazuhito Rokutan, Kanehisa Morimoto